CPM
CPM
CPM
CPM
KOSZYK 0 MÓJ KOSZYK

Masz 0 produktów w koszyku

W koszyku nie ma produktów

Dodane do koszyka

Rozmiar
Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty:
Dostawa:  Darmowa wysyłka!
Razem
Kontynuuj zakupy

Do koszyka

SZUKAJ

Regulamin sklepu internetowego

RYBA.NET.PL

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem ryba.net.pl;

 2. „Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. Szymon Jan Obraniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „RYBA”, ul. Łagiewnicka 164, 91-487 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7260005498, REGON: 470543908; tel. 42 633 52 04 (czynne 10-19)

 3. „Użytkownik” – każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;

 4. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;

 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.

 3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.

 4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;

  3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się http://ryba.net.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci-ryba.docx.)

  4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.§ 5

Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest:

 1. Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;

 2. każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta.

III. Rejestracja i założenie Konta

§ 6

 1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie są bezpłatne.

 2. Konto mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.

 3. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.

 4. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.§ 7

 1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.

 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych oznaczonych gwiazdką: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy oraz hasło. Niepodanie oznaczonych gwiazdką danych uniemożliwi rejestrację i założenie Konta. Zamiast adresu zamieszkania można podać inny adres, na który ma być wysyłany zamówiony towar.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.

 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.

 6. Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.§ 8

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:

  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;

  2. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;

  3. zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;

 2. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.§ 10

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.

 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: sklep@ryba.net.pl Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

 3. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie.

§ 11

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem 
  http://ryba.net.pl/dokumenty/wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@ryba.net.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz składanych przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit.b mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach./p>

 2. Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit.b mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.§ 13

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Potwierdź zakup”.

 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

§ 14

 1. Podmiot, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta, wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.  Po dokonaniu wyboru towaru, podmiot ten poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu a następnie, w celu przesłania zamówienia, wybiera przycisk „Potwierdź zakup” i podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia. Po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, podmiot składający zamówienie otrzyma informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1.V. Płatności i cena

§ 15

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.16 Oddział w Łodzi o numerze 04 1500 2295 1222 9000 1335 0000

  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu dotpay.pl obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 296790, NIP: 6342661860 kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000,00 zł w całości opłacony;

  3. za pobraniem.

 2. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła paragon oraz, na żądanie Użytkownika, dokument sprzedaży.

 3. Dokumentem sprzedaży jest rachunek albo faktura, wedle wyboru Użytkownika. W przypadku wyboru faktury, Użytkownik podaje niezbędne dany w trakcie składania zamówienia.

 4. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.

 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika (lub podmiotu, o którym mowa w § 5 lit. b), będącego Konsumentem, woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z ich podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.

 6. W przypadku wybrania przez Użytkownika (lub podmiotu, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy, opłata za płatność elektroniczną), Użytkownik obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatność Użytkownika.VI. Termin realizacji zamówienia

§ 16

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w składanym zamówieniu.

 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.

 3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:

  1. w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

  2. w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17 ust. 1.VII. Zwroty i reklamacje

§ 17

 1. Jeżeli Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 i ust. 9 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem 
  http://ryba.net.pl/dokumenty/wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.§ 18

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Reklamacje mogę być przesyłane na adres: sklep@ryba.net.pl lub pisemnie na adres: Ryba – jestem inna, ul. Łagiewnicka 164, 91-487 Łódź

 3. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.

 4. Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.

 5. Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.

 6. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.VIII. Dane osobowe

§ 19

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Szymon Obraniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ryba” Szymon Obraniak z siedzibą w Łodzi (91-487) przy ul. Łagiewnickiej 164, NIP: 7260005498, Regon: 470543908.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pisemnie na adres: ul. Łagiewnicka 164, 91-487 Łódź lub e-mailowo pod adresem: ryba@ryba.net.pl.

 3. Każda osoba fizyczna rejestrująca konto użytkownika, składająca zamówienie bez zarejestrowania konta użytkownika bądź zapisująca się na newsletter otrzymuje w toku procedury rejestracji, składania zamówienia bądź zapisu na newsletter wszelkie wymagane prawem relewantne informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.IX. Zastrzeżenia prawne

§ 20

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.X. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Użytkownik (oraz podmiot wskazany w § 5 lit. b) może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  - emailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres: sklep@ryba.net.pl

  - pocztą tradycyjną na adres: Ryba – jestem inna, ul. Łagiewnicka 164 91-487 Łódź
  - telefonicznie pod numerem telefonu: 42 633 52 04 lub 663 329 219 (czynne 10-19)

 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Użytkownikiem (lub podmiotem wskazanym w § 5 lit. b) e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b), a ponadto telefonicznie, w przypadku podania przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b) numeru telefonu.

§ 22

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia./p>

 3. Użytkownicy (oraz podmioty wskazane w § 5 lit. b), będący Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. z późniejszymi zmianami.


Proszę czekać...